κοινωνικά γεγονότα / φαινόμενα

 1. Για την ανάλυση του αρχικού δείγματος των  ατομικών συνεντεύξεων, εμβαθύνοντας στα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα και πέραν της ανάλυσης του κοινωνικού εαυτού του δείγματος αναφοράς, επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι πτυχές των παρακάτω ερωτημάτων:
 2. Ποιες είναι οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των συμμετεχόντων για τη φυσιογνωμία, την κοινωνική και πολιτιστική λειτουργία και την ταυτότητα της κοινότητας του Παραδείσου Αγ. Παρασκευής (κοινωνικό προφίλ).
 3. Ποια σημεία αλληλεπίδρασης της κοινότητας και της βίλας Ιόλα έχουν επισημάνει διαχρονικά και ποια στάση παίρνουν σε αυτά.
 4. Σε ποιο βαθμό η βίλα Ιόλα αποτελεί ενεργό στοιχείο της δημόσιας σφαίρας της κοινότητας.
  Μετά την ανάλυση του αρχικού δείγματος, προστέθηκαν επιπλέον τα παρακάτω ερωτήματα, και επαναξιολογήθηκαν τα δεδομένα του συνόλου των ατομικών και ομαδικών συνεντεύξεων.
 5. Ποιες είναι οι προοπτικές και οι κατευθύνσεις για μια ενεργό εμπλοκή τους σε συμμετοχική δράση.   
 6. Ποια είναι η εμπειρική και εννοιολογική εικόνα των συμμετεχόντων και της κοινότητας για τον Αλέξανδρο Ιόλα και εν γένει για τη σύγχρονη τέχνη;        

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε το μεθοδολογικό πρότυπο των θεματικών δικτύων, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Βήμα, εντοπίστηκαν τα δεδομένα (Δ) που συσχετίζονται με τα υπό διερεύνηση ερωτήματα.
 2. Βήμα, διερευνήθηκε πιθανός εννοιολογικός συσχετισμός των δεδομένων (Δ), προκειμένου να συγκροτήσουν κοινωνικά γεγονότα (ΚΓ).
 3. Βήμα, διερευνήθηκε η πιθανή συν παρουσία και σύνδεση των κοινωνικών γεγονότων, που δύναται να συγκροτήσει ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο (ΚΦ).

Ανάλυση  – Εφαρμογή 1.

(κωδ. 1) σχέσεις – στάσεις συμμετεχόντων για την κοινότητα

Κοινωνικά γεγονότα εφαρμογής 1

1ΚΓ1α Η νέα κοινότητα υποδοχής εσωτερικής μετανάστευσης από επαρχία και κέντρο – οικογένειες και οικοδόμηση.
1ΚΓ1β Η παλιά κοινότητα – λαϊκή αγροτική και αδόμητη  
1ΚΓ2 Ταξική διαφοροποίηση εντός της κοινότητας και της πόλης
1ΚΓ3 Μετασχηματισμός κοινότητας, μετάβαση από την περιαστική – αγροτική στην αστική κουλτούρα – Οικογένεια και οικοδόμηση.           
1ΚΓ4 Συντηρητική στάση κοινότητας απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα – ενδείξεις αυστηρότητας, βίας, πατριαρχίας, κουτσομπολιού, απουσίας τρυφερότητας, φόβου για το «ξένου» – δημόσιο στο ιδιωτικό
1ΚΓ5α Ανάδυση στερεοτυπικών στάσεων και αντιλήψεων από την κοινότητα      
1ΚΓ5β Στάσεις αποκλεισμού σε μειονότητες και μειοψηφούντες
1ΚΓ6α Κοινότητα που δεν ζουν, απλά διανυκτερεύουν
1ΚΓ6β Τάση αποκοπής από την κουλτούρα του κέντρου της πόλης – απομόνωση
1ΚΓ7 Απουσία συνοχής, κοινής ταυτότητας – κοινότητα υπό αμφισβήτηση
1ΚΓ8 Στοιχεία που συγκροτούν ταυτότητα συνοχής
1ΚΓ9 Νοσταλγική στάση για το παλιό πρόσωπο της κοινότητας – εικόνα ελευθερίας, ελεύθερου δημόσιου χώρου
1ΚΓ10 Σχέση κοινότητας με φυσικό περιβάλλον – Λουδούδια-πουλιά-δέντρα
1ΚΓ11 Σύνδεση εξέλιξης κοινότητας με αυτοκίνητο
1ΚΓ12 Απόρριψη κοινότητας από συμμετέχοντες, τάση διαφυγής από την κοινότητα     

Κοινωνικά φαινόμενα εφαρμογής 1

 1. 1.ΚΦ.1 (1ΚΓα + 1ΚΓβ + 1ΚΓ2 + 1ΚΓ3 + 1ΚΓ4 + 1ΚΓ5)
  Η διαρκής διαδικασία μετάβασης της κοινότητας από ένα περιαστικό κτηνοτροφικό μοντέλο σε μια προαστιακή οντότητα μέσα από  τον εμπλουτισμό της κοινότητας από νέες πληθυσμιακές εισροές, οδηγούν στην εκδοχή μιας απροσδιόριστης κοινωνικής ταυτότητας, γεγονός που διευκολύνει την συντήρηση και ανάδυση στερεοτυπικών αντιλήψεων και κοινωνικών αναπαραστάσεων, που με τη σειρά τους συντηρούν τις τάσεις φυγής και ταυτόχρονα εγκλεισμού της κοινότητας.
 2. 1.ΚΦ.2 (1ΚΓ1α + 1ΚΓ1β + 1ΚΓ2 + 1ΚΓ4 + 1ΚΓ4 + 1ΚΓ5α + 1ΚΓ5β +)
  Η ανομοιογένεια του οικονομικού υπόβαθρου και η διαρκής μεταβολή του πληθυσμού, είναι δυνατό να προκαλούν εστίες εσωτερικών συγκρούσεων ανάμεσα στις επιμέρους ομάδες και να αναπαράγουν τις πολιτισμικές συνήθειες της παλιάς κοινότητας.
 3. 1.ΚΦ.3 (1ΚΓ1α + 1ΚΓ1β + 1ΚΓ2 + 1ΚΓ3 + 1ΚΓ4 + 1ΚΓ6α + 1ΚΓ6β + 1ΚΓ7 + 1ΚΓ9)
  Η διαρκής και ατελής διαδικασία συγκρότησης της κοινότητας και η σαθρή ταυτότητά της λόγω του κοινωνικού της μετασχηματισμού, πιθανά να δημιουργεί μια τάση στεγανοποίησή της, ως ένστικτο προσδιορισμού, ταυτοποίησης και επιβίωσης.
 4. 1.ΚΦ.4 (1ΚΓ1α + 1ΚΓ1β + 1ΚΓ2 + 1ΚΓ3 + 1ΚΓ4 + 1ΚΓ5α + 1ΚΓ5β + 1ΚΓ6α + 1ΚΓ6β + 1ΚΓ12)
  Διαφαίνεται μια μίξη στοιχείων πατερναλιστικής και σε κάποιες περιπτώσεις ημινεωτεριστικής λειτουργία της κοινότητας στα κοινωνικά ζητήματα, μη ανεκτή από μερίδα του πληθυσμού που είτε περιθωριοποιείται, ή τείνει στην έξοδο.

Ανάλυση  – Εφαρμογή 2.     
(κωδ. 2)
κοινωνική και πολιτιστική λειτουργία κοινότητας 

Κοινωνικά γεγονότα Εφαρμογής 2

2ΚΓ1 Ατομικές πρωτοβουλίες δημιουργίας κοινωνικών και πολιτιστικών συλλογικοτήτων
2ΚΓ2 Δημιουργία δικτύων πολιτισμικών και θεσμικών οντοτήτων – αποτελεσματικές πρωτοβουλίες – δημοτικός εκπαιδευτικός πολιτισμός
2ΚΓ3α Στερεοτυπικές αντιλήψεις και θεσμική πολιτική λειτουργία της κοινότητας, αποτρέπουν τη συμμετοχή των πολιτών – σχέση φορέων των πολιτών και θεσμών
2ΚΓ3β Τάση αποεκπροσώπησης μέσω συλλόγων και εκπροσώπων, αδυναμία φωνής πολιτών – το ιδιωτικό στο δημόσιο         
2ΚΓ3γ
Σύγκρουση γηγενών εποίκων για χρηματοδότηση εξωραϊστικών συλλόγων
2ΚΓ5 Σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης και των υποδομών της στη δημιουργία πολιτιστικών πρωτοβουλιών και δικτύων – 1ο πεδίο κοινωνικής συμφιλίωσης
2ΚΓ6 Σημασία των δημοτικών φορέων στη δημιουργία πολιτιστικών – εκπαιδευτικών δομών
2ΚΓ7 Τάση για συμπληρωματική εκπαιδευτική κατεύθυνση των θεσμικών πολιτιστικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών – ανταγωνισμός με εκπαίδευση
2ΚΓ8 Συγκεντρωτισμός και έλλειψη χωρικής διασποράς δημοτικών φορέων πολιτισμού
2ΚΓ9 Σύνδεση δημόσιων και δημοτικών (εκπαιδευτικών) πρωτοβουλιών με το ιδιωτικό πρότυπο λειτουργίας
2ΚΓ10 Απουσία συντονισμού από τις (κρατικές – δημοτικές) θεσμικές αρχές – ανυπαρξία πολιτιστικού οράματος
2ΚΓ11 Έντονη παρουσία συλλόγων  παραδοσιακού χορού – 2ο πεδίο κοινωνικής συμφιλίωσης
2ΚΓ12 Καχυποψία πολιτών για τη λειτουργία των δημοτικών θεσμών
2ΚΓ14 Απουσία δημόσιων χώρων συνάντησης – διασκέδασης – δημιουργίας
2ΚΓ15 Παρέμβαση πολιτών στη λειτουργία της εκπαίδευσης – ιδιωτικό στο δημόσιο
2ΚΓ16 Απουσία διαλεκτικής στάσης και ενδιαφέροντος για συμμετοχικότητα
2ΚΓ17 Οικονομική και οικιστική κυριαρχία – επιβολή οικιστικής ανοικοδόμησης
2ΚΓ18 Θετική αποτίμηση λειτουργίας ΚΑΠΗ (τοπικά και ευρύτερα)
2ΚΓ19 Ανάγκη για συμμετοχική κοινωνικο-πολιτισμική λειτουργία
2ΚΓ20 Κουλτούρα καταστροφής και βανδαλισμού του δημόσιου χώρου
2ΚΓ21 Άτυπη ονοματοδοσία τοπικής πλατείας σε «Ιόλα» λόγω δωρεάς – επιδεικτική άρνηση τοπικών αρχών για επίσημη ονοματοδοσία

Κοινωνικά Φαινόμενα Εφαρμογής 2

 1. 2.ΚΦ.1 (2ΚΓ1 + 2ΚΓ2 + 2ΚΓ5 + 2ΚΓ6)
  Δημιουργείται σε κάποιες περιπτώσεις ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας μεταξύ άτυπων και θεσμικών κοινωνικών οντοτήτων με πολιτιστική κατεύθυνση. Βασικός μοχλός αυτής της σύγκλισης η δημόσια εκπαιδευτική λειτουργία (1ο πεδίο κοινωνικής συμφιλίωσης), με την οποία οι παραγόμενες πολιτιστικές οντότητες αναπτύσσουν ανταγωνισμό – από το δημόσιο στο ιδιωτικό.
 2. 2.ΚΦ.2 (2ΚΓ3α + 2ΚΓ3β +2ΚΓ3γ +2ΚΓ7 + 2ΚΓ9 + 2ΚΓ10 + 2ΚΓ12 + 2ΚΓ15 + 2ΚΓ16 + 2ΚΓ17 2ΚΓ20)
  Η κυριαρχία του οικονομικού – οικιστικού μοντέλου με τον ερχομό της νέας κοινότητας, επιβάλλουν ένα μοντέλο ιδιώτευσης, που διαχέεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες της κοινότητας – κυριαρχία του ατομικού.
 3. 2.ΚΦ.3 (2ΚΓ1 + 2ΚΓ2 + 2ΚΓ5 + 2ΚΓ6 + 2ΚΓ8 + 2ΚΓ9 + 2ΚΓ10 + 2ΚΓ12)
  Η απουσία πολιτιστικού οράματος και οργάνωσης από τις τοπικές αρχές, ευνοούν ατομικές πρωτοβουλίες που επιχειρούν να υποκαταστήσουν το κενό, μέσα από τις οποίες προκύπτουν ενδιαφέρουσες προτάσεις και νέες συλλογικές εμπειρίες – από το ιδιωτικό στο δημόσιο.

2.ΚΦ.4 (2ΚΓ2 + 2ΚΓ3α + 2ΚΓ3β  + 2ΚΓ7 + 2ΚΓ9 + 2ΚΓ10 + 2ΚΓ14 + 2ΚΓ15 + 2ΚΓ16)
Η συντηρητική στάση και αναφορά της κοινότητας, η συνεχής και εντατική εκπαιδευτική κατεύθυνση των πολιτιστικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών και η απουσία ενός στρατηγικού σχεδιασμού προσανατολισμένου στις ανάγκες των νέων, τους οδηγεί στην άρνηση συμμετοχής, στην τάση αποκλεισμού και εξόδου από το κοινωνικό γίγνεσθαι και καθιστά τις πρωτοβουλίες αυτοαναφορικές και στοχευμένες μόνο σε μικρές και μέσες ηλικιακές κατηγορίες του πληθυσμού – διαγενεακό χάσμα.

Ανάλυση  – Εφαρμογή 3.
(κωδ. 3) κοινωνική στάση νέων της κοινότητας – διαχρονικά.

Κοινωνικά γεγονότα Εφαρμογής 3

3ΚΓ1 Τάση εγκατάλειψης της κοινότητας από τους νέους
3ΚΓ2 Αδυναμίας σύνδεσης παλιότερων γενεών με τους νέους
3ΚΓ3 Ανάγκη ελέγχου των νέων από τις μεγαλύτερες γενιές, κυρίως μέσα από την εκπαίδευση – απόρριψη γενιάς μεταπολίτευσης
3ΚΓ4 Εντατικοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας – απουσία παιχνιδιού και διασκέδασης
3ΚΓ5 Τάση νέων κοινότητας προς ακραίες συντηρητικές αντιλήψεις
3ΚΓ6 Τάση νέων για τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα
3ΚΓ7 Μνήμες ανέμελου παιχνιδιού σε αλάνες – δημόσιος χώρος – ελευθερία κίνησης – αποφυγή ελέγχου
3ΚΓ8 Τάση νέων για παραβατικότητα και καταστροφές – είσοδος στη βίλα Ιόλα
3ΚΓ9 Λίγες δημιουργικές εναλλακτικές για τους νέους στην κοινότητα
3ΚΓ10 Οι νέοι αποφεύγουν να εμπλακούν ενεργά  – ανάγκη ενεργοποίησής τους

Κοινωνικά φαινόμενα εφαρμογής 3

 1. 3.ΚΦ.1 (3ΚΓ1 + 3ΚΓ2 + 3ΚΓ3 + 3ΚΓ4 + 3ΚΓ9 + 3ΚΓ10)
  Η αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των γενεών της κοινότητας σε συνδυασμό με τις τάσεις ελέγχου και η επιβολή ενός μοντέλου συνεχούς και εντατικοποιημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι πιθανό να οδηγούν τους νέους στην τάση εγκατάλειψης και μη συμμετοχής στην κοινότητα.
 2. 3.ΚΦ.2 (3ΚΓ2 + 3ΚΓ3 + 3ΚΓ4 + 3ΚΓ5 + 3ΚΓ8 + 3ΚΓ9 +3ΚΓ10)
  Η αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των γενεών της κοινότητας σε συνδυασμό με τις τάσεις ελέγχου, κυριαρχίας, καθώς και η επιβολή ενός μοντέλου συνεχούς και εντατικοποιημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, πιθανά ευνοούν συντηρητικές και ακραίες πολιτικές στάσεις και τις πρακτικές βανδαλισμού των νέων.
 3. 3.ΚΦ.3 (3ΚΓ2 + 3ΚΓ3 + 3ΚΓ4 + 3ΚΓ6 + 3ΚΓ9 +3ΚΓ10)
  Η αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των γενεών της κοινότητας σε συνδυασμό με τις τάσεις ελέγχου και η επιβολή ενός μοντέλου συνεχούς και εντατικοποιημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, πιθανά ευνοούν την εσωστρέφεια των νέων και την κοινωνική τους διαφυγή στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα.


Ανάλυση  – Εφαρμογή 4.     

(κωδ. 4) σχέσεις – στάσεις κοινότητας με τη βίλα Ιόλα 
      
Κοινωνικά γεγονότα Εφαρμογής 4

4ΚΓ1 Αποκλεισμός της βίλας στη φάση της κανονικής λειτουργίας από την κοινότητα (υποτίμηση κοινότητας)
4ΚΓ2α Διαδικασία διεκδίκησης αγοράς,  χρήσης και αξιοποίησης της βίλας – από πρωτοβουλία, σύλλογος και θεσμική εκπροσώπηση
4ΚΓ2β Ιστορικό θεσμικής διεκδίκησης από το Δήμο για απόκτηση της βίλας
4ΚΓ2γ Σύγκρουση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στο πεδίο της διεκδίκησης του ακινήτου – σύνδεση με ιδεολογίες
4ΚΓ2γ Πρώτο δημόσιο και παράνομο άνοιγμα βίλας – συνάντηση όλων των πλευρών – κατάληξη στο Αστ. Τμήμα
4ΚΓ2δ Συμμετοχή καλλιτεχνών στο δίκτυο για την προστασία, διεκδίκηση της βίλας
4ΚΓ3α Είσοδος όλων στην βίλα – τυμβωρυχία        
4ΚΓ3β Συμμετοχή των οικείων στην αρπαγή έργων και τον βανδαλισμό
4ΚΓ3γ Συμμετοχή της κοινότητας στην αρπαγή έργων και τον βανδαλισμό
4ΚΓ3δ Αρνητικές εμπειρίες ως προς τη βίλα – η παλιά κοινότητα ήταν κακόφημη περιοχή
4ΚΓ4Μεταφορά της ιστορίας της βίλας από στόμα σε στόμα, μύθοι και φήμες αμφισβήτησης κλοπών, φύλαξης από αξιοποίησης από την κοινότητα.
4ΚΓ5α Αδυναμία σύνδεσης της κοινότητας με μια πολιτιστική αξιοποίηση του ακινήτου
4ΚΓ5β Τάση οικειοποίησης του χώρου από πρωτοβουλίες – το ιδιωτικό στο δημόσιο
4ΚΓ5γ Αμφισβήτηση οικειοποίησης του χώρου από πρωτοβουλίες – το δημόσιο στο δημόσιο
4ΚΓ6α Σύνδεση της βίλας και άλλων εγκαταλειμμένων χώρων με την νεανική ανάγκη για εξερεύνηση και παιχνίδι
4ΚΓ6β Δυναμική χώρου και χωρίς τη συλλογή – αρχιτεκτονική ενέργεια
4ΚΓ7α Δυσλειτουργική θεσμική-κρατική εμπλοκή στην προστασία, διεκδίκηση και διαχείριση του ακινήτου – ημίμετρα, παλινωδίες, παραλήψεις
4ΚΓ7β Ανεπάρκεια διαχείρισης δημοτικής περιουσίας – έλλειψη πολιτιστικού οράματος
4ΚΓ7γ Σύνδεση εξέλιξης ακινήτου με οικονομικά – οικιστικά συμφέροντα
4ΚΓ7γ Άγνοια τοπικών αρχών για την αξία και το περιεχόμενο της βίλας
4ΚΓ8 Τήρηση σιωπής (ενοχής) για ότι έγινε στη βίλα Ιόλα – σύνδεση με μη δημόσιο διάλογο παλιάς κοινότητας
4ΚΓ9 Σύγκρουση κοινωνικών ομάδων με επίκεντρο την αξιοποίηση της βίλας Ιόλα, αδυναμία σύνθεσης  – ιδιωτικό στο δημόσιο
4ΚΓ10α Θαυμασμός και δέος για τον πλούτο και την τέχνη που εμπεριείχε η βίλα – το ιδιωτικό στο δημόσιο
4ΚΓ10β Άγνοια παλιάς κοινότητας για τη βίλα – διάθεση για ενημέρωση
4ΚΓ11 Λειτουργία πρωτοβουλιών κοινότητας ως δίκτυο διάσωσης βίλας Ιόλα – ιδιωτικό στο δημόσιο

Κοινωνικά φαινόμενα Εφαρμογής 4

 1. (4ΚΓ1 + 4ΚΓ3 + 4ΚΓ2γ + 4ΚΓ3α + 4ΚΓ3γ + 4ΚΓ4 + 4ΚΓ5α + 4ΚΓ5β + 4ΚΓ5γ + 4ΚΓ7α + 4ΚΓ7β + 4ΚΓ8 + 4ΚΓ9)
  Η διαχρονικά προβληματική σύνδεση της κοινότητας με τη βίλα Ιόλα και η θεσμική ανεπάρκεια για ανάδειξη ενός πολιτισμικού οράματος, αναπαράγει μετασχηματιζόμενες τραυματικές εμπλοκές των μελών της στο χώρο, που καταλήγουν στην αμήχανη στάση τους ακόμα και σήμερα – διαχρονική απουσία σύνδεσης.
 2. (4ΚΓ5α + 4ΚΓ5β + 4ΚΓ5γ + 4ΚΓ7α + 4ΚΓ7β + 4ΚΓ7γ + 4ΚΓ8 + 4ΚΓ9)
  Η αδυναμία της κοινότητας να συνδεθεί με την πολιτισμική αξιοποίηση του ακινήτου και των θεσμών να παρέμβουν ανατρεπτικά στην κοινωνική πραγματικότητα του χώρου, διαιωνίζει την αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων τόσο για την ιστορία του ακινήτου, όσο και για την προοπτική του, με αποτέλεσμα την εύκολη κυριαρχία του οικονομικού κεφαλαίου της περιοχής.
 3. (4ΚΓ1 + 4ΚΓ2α + 4ΚΓ2β + 4ΚΓ2γ + 4ΚΓ3α + 4ΚΓ3β + 4ΚΓ3γ + 4ΚΓ3δ + 4ΚΓ4 + 4ΚΓ5α + 4ΚΓ5β + 4ΚΓ5γ + 4ΚΓ6α + 4ΚΓ7α + 4ΚΓ7γ + 4ΚΓ8 + 4ΚΓ9)
  Η άρνηση της κοινότητας να συνδεθεί με την αρχική λειτουργία της βίλας και η εμπλοκή της στη διαδικασία αρπαγής και καταστροφής, σε συνδυασμό με την διαχρονική νεανική ανάγκη για εξερεύνηση και οικειοποίηση των αδέσποτων χώρων και την θεσμική ανεπάρκεια, είναι πολύ πιθανό να συγκαλύπτει και να ευνοεί την επιβολή οικονομικών συμφερόντων εις βάρος της πολιτισμικής αξιοποίησης – το ιδιωτικό πίσω από το δημόσιο.

Ανάλυση – Εφαρμογή 5

(κωδ.) Προσδοκίες συμμετεχόντων για αξιοποίηση βίλας Ιόλα

Κοινωνικά γεγονότα Εφαρμογής 5

5ΚΓ1α Αξιοποίηση συμμετοχικά από την κοινότητα – αυτοδιαχείριση (τοπική εμβέλεια).
5ΚΓ1β Αξιοποίηση ως πολιτιστικό κέντρο – πλατφόρμα δημιουργίας πολιτών, καφέ (τοπική εμβέλεια με ευρύτερη δυναμική) 
5ΚΓ1Γ Κάθετη άρνηση για αξιοποίηση τοπικής εμβέλειας – εκπαιδευτική, εξωραϊστική, σύνδεση με φόβο εύρεσης πάρκινγκ  
5ΚΓ2 Αξιοποίηση σε ευρύτερο ως μουσείο από ιδιώτες, συνδεδεμένο με τη βεβήλωση (ευρύτερη εμβέλεια).
5ΚΓ3α Αξιοποίηση ως μουσείο τέχνης – πολιτιστικό κέντρο, κάλυψη αναγκών κοινότητας με κριτήρια (διεθνής εμβέλεια).
5ΚΓ3β Αξιοποίηση ως ερευνητικό καλλιτεχνικό ίδρυμα με εθνική αναφορά στον Ιόλα και διεθνή εμβέλεια (και τοπική πολιτισμική προσφορά)           
5ΚΓ3γ Ουτοπική αξιοποίηση αποκλειστικά ως καλλιτεχνικό ερευνητικό ίδρυμα (μόνο εθνική και διεθνή εμβέλεια)      
5ΚΓ4 Επιφύλαξη για πιθανότητα αξιοποίησης με την επαναφορά της συλλογής του Ιόλα – κλασσικό μουσείο
5ΚΓ5α Επιτροπή διαχείρισης από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, αιρετούς – ΑΣΚΤ, ΕΜΠ κτλ.
5ΚΓ5β Φόβος για στασιμότητα και αδράνεια στο μέλλον – γραφειοκρατία και έλλειψη οράματος
5ΚΓ5γ Προβληματισμοί για το ύψος του κόστους κατασκευής και διαχείρισης σε σχέση με τις δυνατότητες του δήμου – φόβος για κοινοτικοποίηση του κόστους
5ΚΓ6 Απουσία συμμετοχικού διαλόγου για την κατεύθυνση αξιοποίησης
5ΚΓ7 Οπωσδήποτε παραγωγή πολιτιστικού έργου επί τόπου – όχι μόνο παρουσίαση.
5ΚΓ8 Σημασία εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την ιστορία, το έργο και την προσωπικότητα του Ιόλα
5ΚΓ9
Αποδοχή και της οικοπεδοποίησης του κήπου, προκειμένου να μη μείνει αναξιοποίητο

Κοινωνικά φαινόμενα εφαρμογής 5

 1. 5.ΚΦ.1 (7ΚΓ1α + 7ΚΓ1β + 7ΚΓ1γ + 7ΚΓ2 + 7ΚΓ3α + 7ΚΓ3β + 7ΚΓ3γ + 7ΚΓ4 ) Εμφανίζονται τρεις διακριτές τάσεις ως προς την αξιοποίηση του χώρου (τοπική, διευρυμένη και διεθνής), οι οποίες είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τα πολιτισμικές και ιδεολογικές αναφορές των υποκειμένων.
 2. 5.ΚΦ.2 (7ΚΓ4 + 7ΚΓ5α + 7ΚΓ5β + 7ΚΓ5γ + 7ΚΓ6 + 7ΚΓ8 + 7ΚΓ9) Η θεσμική ανεπάρκεια των δημοσίων φορέων να δημιουργήσουν έναν οδικό χάρτη για την κοινωνικο-πολιτισμική αξιοποίηση του ακινήτου, πιθανόν επαναφέρουν την ιδιωτική λύση στο προσκήνιο – το ιδιωτικό μέσα από το δημόσιο.

Ανάλυση  – Εφαρμογή 6.

(κωδ.) αντίληψη συμμετεχόντων για τη σύγχρονη και δημόσια τέχνη.      

Κοινωνικά γεγονότα εφαρμογής 6

6ΚΓ1 Ανάγκη καθημερινής επαφής με τη σύγχρονη και δημόσια τέχνη
6ΚΓ2 Ελλιπής παρουσία δημόσιας τέχνης, ανύπαρκτη παρουσία σύγχρονης τέχνης στην κοινότητα
6ΚΓ3 Μεμονωμένες προσπάθειες χωρίς συνέχεια και θεσμοποίηση για την σύγχρονη παρουσία της δημόσιας τέχνης
6ΚΓ4 Σχέσεις εξάρτησης και κυριαρχίας πολιτιστικών φορέων και οργανισμών με καλλιτέχνες
6ΚΓ5 Αδιαφορία τοπικής κοινότητας για τη σύγχρονη τέχνη – ηθικά επικίνδυνη
6ΚΓ6 Αντίληψη σύγχρονης τέχνης ως χόμπι, συμμετοχικότητα, εμπειρία – τοπική εμβέλεια
6ΚΓ7 Αντίληψη σύγχρονης τέχνης ως εκθέσεις, περφόρμανς συνδεδεμένες με την κοινότητα
6ΚΓ8 Αντίληψη σύγχρονης τέχνης ως έρευνα, συνδεδεμένη με τον τόπο και το αρχείο
6ΚΓ9 Αντίληψη σύγχρονης τέχνης ως έρευνα συνδεδεμένη με την κοινωνική λειτουργία – λεηλασία
6ΚΓ10 Αντίληψη σύγχρονης τέχνης ως έρευνα συνδεδεμένη με την εθνική καλλιτεχνική ιστορία – μουσείο μοντέρνας τέχνης με παράδειγμα τον Ιόλα

Κοινωνικά φαινόμενα εφαρμογής 6
1 . 6.ΚΦ.1 (6ΚΓ1 + 6ΚΓ2 + 6ΚΓ3 + 6ΚΓ4 + 6ΚΓ5)
Παρουσιάζεται μια κοινωνική αποσύνδεση της σύγχρονης – δημόσιας τέχνης από τη δημόσια σφαίρα, που φαίνεται να εδράζεται στην απουσία θεσμικής κουλτούρας προώθησής της, την πατερναλιστική πολιτισμική αναφορά της κοινότητας  και την σχέση κυριαρχίας μεταξύ ιδιωτικών πολιτιστικών  φορέων και καλλιτεχνών.
2 . 6.ΚΦ.2 (6ΚΓ6 + 6ΚΓ7 + 6ΚΓ8 + 6ΚΓ9 + 6ΚΓ10 + 6ΚΓ1)
Η κοινότητα των καλλιτεχνών παρουσιάζει μια ποικιλία προσεγγίσεων και μια διαλεκτική στάση ως προς το είδος των καλλιτεχνικών επιτελέσεων στο δημόσιο χώρο, νεωτερικού και μετανεωτερικού χαρακτήρα, πολύτιμη ως ενδεχόμενη εμπειρία για το μετασχηματισμό μιας πατερναλιστικής κοινότητας


Ανάλυση  – Εφαρμογή 7.     
(κωδ. 7) προοπτικές ενεργού συμμετοχής των συνεντευξιαζόμενων σε δράσεις    

Κοινωνικά γεγονότα Εφαρμογής 7

7ΚΓ1 Θετική στάση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις
7ΚΓ2α Θετική στάση για συμμετοχή σε συμμετοχικές και θεσμικές δράσεις
7ΚΓ2β Θετική στάση για συμμετοχή σε συμμετοχικές, κοινωνικές, ελευθεριακές δράσεις
7ΚΓ3 Θετική στάση για καλλιτεχνική συμμετοχή σε δράσεις
7ΚΓ4 Θετική στάση μόνο μέσα από θεσμοθετημένα δίκτυα

Κοινωνικά φαινόμενα εφαρμογής 7

1 . 7.ΚΦ.1 (7ΚΓ1 + 7ΚΓ2α + 7ΚΓ2β + 7ΚΓ3 + 7ΚΓ4)
Εμφανίζεται μια εκ πρώτης όψης θετική στάση για εμπλοκή και συμμετοχή σε δράσεις στον τόπου, με διαφοροποιήσεις συνδεδεμένες με την κοινωνικοπολιτισμική αναφορά των υποκειμένων.
2 . 7.ΚΦ.2 (7ΚΓ1 + 7ΚΓ2α + 7ΚΓ2β + 7ΚΓ3 + 7ΚΓ4)
Η εκ πρώτης όψης θετική στάση των συμμετεχόντων για εμπλοκή και συμμετοχή σε δράσεις στον τόπου, πιθανά υποκρύπτει μια λανθάνουσα προδιάθεση για κυριαρχία της κοινωνικο-πολιτισμικής αναφοράς τους στην κοινότητα και τον τόπο.  

Ανάλυση – Εφαρμογή 8

(κωδ. 8) Εμπειρίες – απόψεις συμμετεχόντων από τον Αλέξανδρο Ιόλα

Κοινωνικά γεγονότα Εφαρμογής 8

8ΚΓ1α Φιλική και αποστασιοποιημένη παρουσία του στην κοινότητα (κυρίως προς τους νέους)
8ΚΓ1β Παροχή στέγης, τροφής πρόνοιας σε ηλικιωμένους ομοφυλόφιλους σε ενοικιαζόμενα σπίτια της περιοχής         
8ΚΓ2α Απόλυτη άγνοια για το έργο του και την ιστορία του – σύνδεση με το μύθο
8ΚΓ2β Προσφορά της Πλατείας Δημοκρατίας στην κοινότητα – σύνδεση με το μύθο;     
8ΚΓ2γ
Μέρος της κοινότητας αποδέχεται την ενοχή για το στίγμα – ανάγκη αποκατάστασης
8ΚΓ2δ Μέρος της κοινότητας δεν αποδέχεται χρέος και ενοχή για το στίγμα στον Ιόλα – ανάγκη αποκατάστασης
8ΚΓ3α Ζητήματα αποδοχής της ιδιορρυθμίας του και του σεξουαλικού προσανατολισμού του
8ΚΓ3β Πλήρης απόκλιση πολιτισμικής ταυτότητας από της κοινότητας
8ΚΓ4 Αδυναμία σύγκλισης του κοινωνικού εαυτού του με την κοινότητα και την εποχή – σύνδεση με έννοια ξένου
8ΚΓ5 Ταύτιση του κοινωνικού εαυτού του με το ακίνητο – σπίτι, μουσείο, μαυσωλείο
8ΚΓ6α Δημοσιοποίηση της ιδιωτικότητας του – λαϊκισμός εντύπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ
8ΚΓ6β Παραποίηση της ιστορίας του – ψεύδη, μύθοι, παραπληροφόρηση
8ΚΓ6γ
Παίζει με τη δημοσιότητα – το ιδιωτικό στο δημόσιο ως παιχνίδι   
8ΚΓ7α Ο Ιόλας ως παράδειγμα ελίτ, εστέτ
8ΚΓ7β Ο εστέτ Ιόλας οδηγείται στην κοινωνική συνειδησιακή αποδόμηση – παράδοξο   
8ΚΓ8 Ο Ιόλας ως πολυσχιδής εκπρόσωπος του Μοντέρνου στην Ελλάδα
8ΚΓ9 Ο Ιόλας ως μεταμοντέρνο υποκείμενο – ν-ομαδικό υποκείμενο        

Κοινωνικά φαινόμενα εφαρμογής 8

1 .   8.ΚΦ.1 (8ΚΓ1α + 8ΚΓ2α + 8ΚΓ2β + 8ΚΓ2δ + 8ΚΓ3β + 8ΚΓ4 + 8ΚΓ6α + 8ΚΓ6β + 8ΚΓ6γ + 8ΚΓ7α + 8ΚΓ7β)
Παρά την φιλική και δοτική στάση του στην κοινότητα, η κάθετη απόκλιση του κοινωνικού του εαυτού από αυτόν της κοινότητας, δεν επιτρέπει τη συνάψει δεσμών μεταξύ τους – σημασία του κοινωνικο-πολιτισμικού κεφαλαίου.    
2 .   8.ΚΦ.2 (8ΚΓ2α + 8ΚΓ2β + 8ΚΓ2γ + 8ΚΓ2δ + 8ΚΓ3α + 8ΚΓ3β + 8ΚΓ4 + 8ΚΓ5 + 8ΚΓ6α + 8ΚΓ6β + 8ΚΓ6γ + 8ΚΓ7β + 8ΚΓ9)
Η απουσία θεσμικής ιστορικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ως προς το πρόσωπο του Α. Ιόλα, και η υποκατάστασή της από άτυπες μυθολογικές και φημολογικές αναπαραγωγές ατομικών εμπειριών, συντηρεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και τις διευρύνει σε ατομικές και συλλογικές τραυματικές στάσεις ενοχής.

Ανάλυση – Εφαρμογή 9

 (κωδ. 9) Ο Ιόλα ως παράδειγμα μελέτης – παραλληλισμοί

Κοινωνικά γεγονότα Εφαρμογής 9

9ΚΓ1 Αντιπαραβολή με Χατζιδάκη – δημιουργία εθνικού τύπου, σύγκλιση με το λαϊκό πνεύμα
9ΚΓ2 Αντιπαραβολή με Τσαρούχη – δημιουργία εθνικού τύπου, έρωτας με το λαϊκό
9ΚΓ3 Αντιπαραβολή με Καβάφη –  δημιουργία εθνικού τύπου
9ΚΓ4 Αντιπαραβολή με τον Ταχτσή – σύγκλιση με το λαϊκό πνεύμα
9ΚΓ5 Αντιπαραβολή με τον Κ. Ζερβό – αναίρεση της νεοελληνικότητας
9ΚΓ6 Αντιπαραβολή με τον Γουλανδρή, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης – θεσμική θωράκιση και επιμονή εφοπλιστών
9ΚΓ7 Αντιπαραβολή με τον Νιάρχο, λοιπούς ευεργέτες – αποδοχή του λαϊκού
9ΚΓ8 Αντιπαραβολή με σύγχρονους καλλιτέχνες που έκαναν ατομικά μουσεία – ατομική θεσμική πρόνοια
9ΚΓ9 Αντιπαραβολή με Φέρμορ – απόλυτη στρατηγική στόχευση
9ΚΓ10 Αντιπαραβολή με Φρυσίρα – θεσμική προώθηση
9ΚΓ11 Αντιπαραβολή με Κοντόπουλο – αντίθεση περιεχομένου, ομοιότητα κατάληξης
9ΚΓ12 Αντιπαραβολή με Ασλάνη και Μ. Ορτάνς – ομοιότητα κατάληξης
9ΚΓ13 Σχέση με ΠΑΣΟΚ – από τον εστέτ πατερναλισμό στην ημινεωτερικότητα
9ΚΓ14 Σχέση με τους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες – Μπουρντιακή κοινωνική αυτονομία

Κοινωνικά φαινόμενα εφαρμογής 9

1 .  9.ΚΦ.1 (9ΚΓ1 + 9ΚΓ2 + 9ΚΓ3 + 9ΚΓ4 + 9ΚΓ5 + 9ΚΓ6 + 9ΚΓ7 + 9ΚΓ8 + 9ΚΓ9 + 9ΚΓ10 + 9ΚΓ11 + 9ΚΓ12)
Η διαλεκτική αντιπαραβολή του α. Ιόλα με παραδείγματα ευεργετών, συλλεκτών, καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων, καταδεικνύει την απόλυτη ανάγκη σύνδεσης του κοινωνικού τους εαυτού (είτε θεσμικά, είτε πολιτισμικά) με τον αντίστοιχο κοινωνικό εαυτό της κοινότητας αναφοράς, προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί και να ενσωματωθούν στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
2.   9.ΚΦ.2  (9ΚΓ1 + 9ΚΓ2 + 9ΚΓ3 + 9ΚΓ4 + 9ΚΓ5 + 9ΚΓ6 + 9ΚΓ7 + 9ΚΓ8 + 9ΚΓ9 + 9ΚΓ10 + 9ΚΓ11 + 9ΚΓ12 + 9ΚΓ13 + 9ΚΓ14)
Παρατηρείται μια αμφίδρομη σχέση και σε περιπτώσεις μια αναντιστοιχία μεταξύ κοινωνικών και πολιτισμικών μοντέλων σύναψης δεσμών (πατερναλιστικού, ημι-νεωτερικού, μετα-νεωτερικού)  με την κοινότητα, τόσο στα παραδείγματα όσο και στον Ιόλα, που πιθανά σκιαγραφεί μια λανθάνουσα μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας στη μετα-νεωτερικότητα. Αυτό το πιθανό γεγονός αποτελεί πεδίο για περαιτέρω διερεύνηση.

Ανάλυση – Εφαρμογή 10

(κωδ. 10) Ισχυρές εικόνες από βιώματα κοινότητας στο κτήμα.

Κοινωνικά γεγονότα Εφαρμογής 10

10ΚΓ1 Εφηβικό παιχνίδι μπάσκετ στα όρια του ακινήτου
10ΚΓ2 Εγκλωβισμός κατοίκων για την προσέλευση επισήμων στα διάσημα πάρτι – προβολείς στα παντζούρια
10ΚΓ3 Αυτοσχέδιο κυνήγι πουλιών στον κήπο του
10ΚΓ4 Ξενάγηση νέων στο σπίτι και τη συλλογή του
10ΚΓ5 Φιλοξενία σε ενοικιαζόμενα ακίνητα κατατρεγμένων ομοφυλόφιλων
10ΚΓ6 Ακροβολισμένοι οπλοφόροι περιμετρικά δέκα χρόνια μετά
10ΚΓ7 Πίεση εργολάβων σε κατοίκους για αντιπαροχή
10ΚΓ8 Η βίλα Ιόλα ως προέκταση του κήπου των κατοίκων
10ΚΓ9 Ο σύντροφος του Ιόλα βρίζει και ουρλιάζει προς την αδερφή του μετά το θάνατό του
10ΚΓ10 Αμέσως μετά το θάνατό του, τη μέρα περιπολικά, το βράδυ φορτηγά αδειάζουν το χώρο (και περίοικοι λεηλατούν;)   
10ΚΓ11 Οι κάτοικοι το ανοίγουν δημόσια παράνομα, ο ιδιοκτήτης φωνάζει την αστυνομία, έρχεται η δημοτική αρχή, καταλήγουν στο αστυνομικό τμήμα – πρώτο δημόσιο άνοιγμα χώρου – συνάντηση όλων των πλευρών              

Κοινωνικά φαινόμενα εφαρμογής 10

Η παρούσα εφαρμογή επιλέχθηκε για να τροφοδοτήσει την καλλιτεχνική κοινότητα με σαφή και εύληπτα δεδομένα προς καλλιτεχνική εννοιολόγηση.